THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN - Số 1154/TB-CNVSD

Thông báo đến Quý cổ đông,

Thông báo số 1154/TB-CNVSD Về ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu lưu ký chứng khoán.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

===============================================================================================

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

Kính gửi Quí Cổ đông,

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 (Xem nội dung)

===============================================================================================

BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quý Cổ đông!

- Biên bản ĐHĐCĐ năm 2020 (Xem nội dung)

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 (Xem nội dung)

===============================================================================================

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty CPTP Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2020.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (tải về tại đây)

===============================================================================================

THƯ MỜI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi Quí Cổ đông Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex,

Hội đồng Quản trị Công ty CPTP Cholimex trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường niên năm 2020.

Nội dung thư mời họp (tải về tại đây)

Giấy ủy quyền tham dự (tải về tại đây)

===============================================================================================

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN - Số 914/TB-CNVSD

Thông báo đến Quý cổ đông,

Thông báo số 914/TB-CNVSD Về việc ngày đăng ký cuối và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Nội dung chi tiết (tải tại đây)

===================================================================================

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 và NQ 02

Thông báo đến Quý cổ đông,

- Thông báo số 21-20/TB-CT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( xem tại đây)

===================================================================================

GIA HẠN THỜI GIAN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Kính gửi Quí Cổ đông!

Công văn số 2576/ĐKKD-THKT về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Nội dung công văn)

===================================================================